Adho Mukha Svanasana Bakasana Gomukhasana Thai_suptaVir Utthita Parsva Hasta Padangusthasana Vira III Vrksasana yogi